Clàusula de responsabilitat - MaratonMagaluf

CLÀUSULA DE RESPONSABILITAT

Half Marathon Magaluf

 • CLÀUSULA DE RESPONSABILITAT

  1.- BASES DEL DOCUMENT

  El participant entén que competir en l’esdeveniment HALF MARATHON MAGALUF, activitat desenvolupada en territori nacional espanyol, pel qual l’organitzador aplica la legislació espanyola als efectes, implica l’acceptació total de la present clàusula de descàrrega de responsabilitat civil, quedant excloses aquelles normes relatives al dret estranger.

  Així mateix, cal indicar que s’estableixen i assumeixen les normes generals per a competicions internacionals que la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i, per extensió la Federació d’Atletisme dels Illes Balears, té aprovades i les d’ordre superior en vigor sobre el Codi Mundial Antidopatge.

  Per a l’organització de l’esdeveniment, es requereix l’ús de zones públiques, carrers i altres infraestructures utilitzades per altres persones, vehicles de transport, etc, per això, el participant és conscient dels perills que comporta l’activitat, entre altres: trànsit de vehicles, accions d’altres competidors, espectadors, personal de l’esdeveniment, infraestructures muntades, condicions climatològiques i l’estat de salut físic i/o mental, del propi participant; assumint les normes internes del lloc de celebració.

  2.- DRET A PARTICIPAR

  Amb la inscripció a l’esdeveniment, el participant adquireix un compromís contractual amb l’Organització, amb drets i obligacions que ha de complir per al bon desenvolupament d’aquest.

  El participant no podrà cedir la seva inscripció a cap altra persona, excepte comunicació amb l’Organització i tramitació del canvi o canvis que s’autoritzin.

  3.- DECLARACIONS DE LES PARTS CONTRACTANTS

  Les declaracions contractuals de les parts només poden fer-se per escrit, per correu electrònic o mitjançant el formulari en línia de l’organitzador, mai verbalment ni per altres canals de xarxes socials o similars.

  Les declaracions de l’organitzador al participant es realitzaran a través de l’última adreça de correu electrònic particular obrant en els arxius. Les notificacions a aquestes direccions es consideraran rebudes per aquest si no s’ha notificat a l’organitzador un canvi de direcció expressa.

  Si registra a un adult incapacitat, vostè manifesta i garanteix que és pare, mare o el tutor legal d’aquesta persona i que té capacitat jurídica plena per a formalitzar el present acord i exempció de responsabilitat en el seu nom; així mateix, quan es procedeixi a formalitzar el registre de l’esdeveniment, vostè accepta que els termes i condicions d’aquest acord i exempció de responsabilitat s’apliquin de manera idèntica a totes les parts registrades.

 • RESPONSABILITAT DE L'ORGANITZADOR I DEL PARTICIPANT

  4.- RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZADOR

  L’Organització no es fa responsable dels actes d’altres participants o espectadors de l’esdeveniment.

  L’Organització s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a danys, desgast, robatori, etc. de qualsevol equip esportiu o possessions personals que els participants puguin portar i deixar abans, durant o després de l’esdeveniment en l’àrea de vestuari, transició o una altra instal·lació o àrea proveïda pels organitzadors per a la celebració de la prova o activitats relacionades. En participar en la competició, cada participant accepta indefectiblement el contingut d’aquesta clàusula.

  No obstant això, es compromet a proporcionar mesures de control destinades a prevenir possibles robatoris d’estris personals dels participants que s’hagin dipositat en alguna de les zones abans esmentades.

  Per tot això i sota cap circumstància, l’Organització, pagarà indemnització per danys a altres persones (danys a tercers), excepte en el cas de danys deliberats per part de l’Organitzador.

  L’Organització disposarà un servei mèdic-sanitari per a la cobertura de l’esdeveniment, garantint la seva actuació en cas de necessitat.

  5.- RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT

  El participant és responsable davant l’organitzador del compliment de les disposicions del Reglament de Circulació, les lleis i directrius antidopatge, i de l’observança de la diligència general respecte als espectadors, ajudants i altres participants en l’esdeveniment. Cas contrari, aquest haurà d’indemnitzar i eximir de responsabilitat a l’Organitzador per les reclamacions d’altres persones que resultin de la violació d’aquestes normes.

  El participant assumeix que té les competències, l’entrenament i l’experiència suficient per a participar de manera segura en l’esdeveniment, certifica que es troba en bona forma física, entrenament suficient per a superar la prova esportiva i que no existeix prescripció mèdica aconsellant la no participació en l’esdeveniment.

  El participant es compromet a seguir les normes de l’esdeveniment i tot el que s’estableix per l’organització, seguint les instruccions que li dirigeixi l’equip tècnic, els jutges, cossos de seguretat i emergències de l’esdeveniment i voluntaris. L’incompliment de qualsevol de les normes pot portar a la desqualificació i expulsió de la prova.

  El participant es compromet a usar el dorsal de l’esdeveniment que li serà lliurat per part de l’organització i a portar-lo situat en el lloc establert (visible sense retallar ni ocultar part del mateix). Així mateix es compromet a fer ús d’un xip (propi o cedit per a la competició) compatible amb el sistema de cronometratge electrònic disposat per l’Organització que, cas d’anunciar-ho, haurà de retornar-se una vegada finalitzada la carrera.

 • DECLARACIÓ DEL PARTICIPANT

  6.- DECLARACIÓ DEL PARTICIPANT

  Amb la inscripció a l’esdeveniment, el participant declara que es troba en condicions d’entrenament suficients per a aquesta mena de proves esportives, declara no tenir coneixement de cap malaltia que pugui perjudicar el seu rendiment esportiu en la mesura en què la seva participació pugui afectar la seva salut o la d’altres participants.

  Així mateix, accepta que en participar en l’esdeveniment s’exposarà a riscos específics de l’esport, en particular a riscos derivats de l’especialitat esportiva desenvolupada.

  El participant dona el seu consentiment per a rebre qualsevol tractament mèdic que es consideri necessari en cas de lesió, accident o malaltia durant l’esdeveniment, i permet que aquesta informació es transmeti als organitzadors o a tercers (segons es consideri necessari per a bona fi).

  La participació en l’esdeveniment, comporta que subsidiàriament, es fa fer gust de marmessors, administradors, hereus, familiars, successors i cessionaris el següent: Per la present renuncio, allibero i descàrrec de tota la responsabilitat per mort, discapacitat, danys personals, danys a la propietat, robatori de propietat i qualsevol altre risc previsible, reclam o acció de qualsevol tipus (inclosa negligència) sigui com sigui i ocorri el que ocorri, en qualsevol moment, des de, o en connexió amb, directament o indirectament, la meva participació en l’esdeveniment, a les següents persones o entitats: els organitzadors, funcionaris, el personal adscrit al desenvolupament, els gerents de les instal·lacions i/o propietaris, patrocinadors, voluntaris …

  En acceptar el present acord i exempció de responsabilitat, el participant afirma que l’ha llegit i comprèn tots els seus termes i condicions.

  Reconeix que entén que tant vostè com totes les parts registrades renuncien a drets substancials, inclòs el dret a demandar.

  Reconeix que vostè presta el seu consentiment a aquest acord i exempció de responsabilitat de manera lliure i voluntària, i que la seva acceptació és una exempció completa i incondicional de responsabilitat en la mesura que ho permeti la legislació.

 • NORMES ANTIDOPATGE

  7.- NORMES ANTIDOPATGE

  Els propòsits del Codi Mundial Antidopatge i del Programa Mundial Antidopatge en el qual s’emmarca són:
  Protegir el dret fonamental dels esportistes a participar en activitats esportives lliures de dopatge, promoure la salut i garantir d’aquesta manera l’equitat i la igualtat en l’esport per a tots els esportistes del món.
  Assegurar l’harmonització, la coordinació i l’eficàcia dels programes contra el dopatge a nivell internacional i nacional respecte a la detecció, dissuasió i prevenció del dopatge.

  El Codi és el document fonamental i universal en el qual es basa el Programa Mundial Antidopatge en l’esport.

  El propòsit del Codi és promoure la lluita contra el dopatge mitjançant l’harmonització universal dels principals elements relacionats amb la lluita antidopatge. Aquest Codi és prou precís per a aconseguir una harmonització completa sobre qüestions en les quals es requereix uniformitat, encara que prou general en altres àrees per a permetre una certa flexibilitat pel que fa a la forma en què s’apliquen els principis antidopatge admesos. El Codi ha estat redactat atorgant la deguda consideració als principis de la proporcionalitat i els drets humans.

  Per tot això, l’esportista en participar, es compromet a complir la Normativa Nacional establerta i per extensió, la Normativa Internacional.

 • CANCEL·LACIÓ, SUSPENSIÓ, AJORNAMENT...

  8.- RESPONSABILITAT PER CANCEL·LACIÓ, AJORNAMENT, RESTRICCIONS DEGUDES A DECRETS OFICIALS O FORÇA MAJOR

  El participant és conscient de què es tracta d’un esdeveniment esportiu a l’aire lliure i en vies públiques, que depèn de la situació meteorològica general i dels reglaments i ordres de dret públic.

  Per tant, l’organitzador es reserva el dret a modificar els circuits anunciats o l’hora d’inici (a la seva absoluta discreció), així com la cancel·lació d’una disciplina parcial en qualsevol moment.

  Aquestes restriccions formen part de la gestió habitual d’esdeveniments per a aquesta modalitat esportiva i no donen dret al participant a rescindir el contracte o a reclamar parts de la quota d’inscripció.

  Si no és possible celebrar l’esdeveniment en la data acordada a causa de restriccions o ordres oficials, per qualsevol motiu, o per consideració a la salut dels participants, l’Organitzador té dret a ajornar l’esdeveniment a una altra data dins de l’any següent a l’acordada inicialment. En aquest cas, el participant no té dret a reclamar la devolució de la quota d’inscripció.

  Això s’aplicarà també en cas d’una cancel·lació definitiva de l’esdeveniment, sempre que es concedeixi al participant oportunitats per a pal·liar aquesta anul·lació i veure recompensada la inscripció, en la mateixa quantia, a l’abonada als efectes.

 • DRETS D'IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

  9.- ACCEPTACIÓ DE DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per a poder participar en la carrera és necessari que ACCEPTIS les següents clàusules per a utilitzar les imatges captades, per als següents usos:

  9.1.- Ús d’imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en els mitjans de comunicació oficials i en els de les entitats col·laboradores de la gestió: pàgines web, xarxes socials, fullets, cartells, revistes, etc. Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en altres mitjans de comunicació: pàgines web, xarxes socials, premsa escrita, televisió, etc.

  9.2.- Poder transferir les imatges, vídeos i resultats a altres entitats que gestionen o participen conjuntament en esdeveniments esportius organitzats per la Fundació Calvià.

  9.3.- Poder utilitzar imatges individuals de les persones participants amb finalitats promocionals. El participant ACCEPTA que fundació 2004 pugui utilitzar imatges de la persona durant la celebració de l’activitat amb finalitats promocionals de l’esdeveniment en aquesta o pròximes edicions.

  10.- PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posem en el seu coneixement que:

  10.1.- El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 amb G-57253262, adreça carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1, CP: 07184, Calviá, Illes Balears, telèfon de contacte: 971 139 139 i correu electrònic info@fundacioncalvia.com.

  10.2.- Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades del Fundació Calvià 2004 són: info@fundacioncalvia.com

  10.3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la tramitació i gestió de la seva inscripció i participació en la Half Marathon Magaluf i per a donar compliment a condicions establertes i estipulades en els Termes i Condicions de Participació en l’Esdeveniment.

  10.4.- Les bases de licitud per al tractament de les seves dades personals són:
  Article 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en relació a l’acceptació de les condicions i reglament de la prova. El tractament de les dades de salut sol·licitats juntament amb la inscripció (al·lèrgies, per exemple) són necessaris en virtut de l’article 9.2.h) del RGPD, el tractament és necessari per a fins de medicina preventiva, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària.

  10.5.- La informació es conservarà durant els terminis mínims necessaris per a donar compliment a les finalitats per a les quals han estat, en cada cas, recaptats i per a donar compliment a les nostres obligacions legals.

  10.6.- Comunicacions de dades previstes:

  Tal com s’especifica en els Termes i Condicions d’Inscripció a la prova i que vostè està acceptant mitjançant la inscripció a aquesta, durem a terme les següents comunicacions i/o publicacions de les seves dades personals.
  En relació a la seva imatge:
  Pàgines web de Half Marathon Magaluf i webs associades a la Fundació Calviá 2004:

  • www.maratonmagaluf.com
  • www.calviadeportes.com
  • www.visitcalvia.com
  • www.calvia.com
  • www.galatzotrail.com
  • www.challenge-mallorca.com

  Publicació en xarxes socials:

  • Pàgina de facebook de maratonmgaluf
  • Pàgina de instagram de maratonmagaluf
  • Pàgina de facebook de calviadeportes
  • Pàgina de instagram de calviadeportes
  • Pàgina de facebook de visitcalvia
  • Pàgina de instagram de visitcalvia

  Premsa i mitjans de comunicació locals, nacionals i internacionals i altres entitats col·laboradores en la promoció i comunicació de l’esdeveniment, com per exemple, la pròpia plataforma d’inscripció i en l’elaboració de cartelleria promocional.
  En relació a les seves dades identificatives:

  Publicació de la classificació de la carrera en mitjans propis i enviament a mitjans de comunicació.
  Proveïdors que ofereixen serveis associats a l’esdeveniment, com poguessin ser empreses de fotografia.
  En relació a les seves dades identificatives i de salut:
  En cas de ser necessari per a poder prestar-se un servei sanitari, comunicarem les seves dades de salut (al·lèrgies, per exemple) als serveis mèdics professionals que atenen l’esdeveniment.
  No estan previstes altres comunicacions de dades personals, excepte obligació legal. La publicació de les seves dades personals en xarxes socials suposa una transferència internacional de dades personals. Pot consultar sobre el tractament de les seves dades personals en les seves respectives polítiques de privacitat.

  10.7.- Podrà exercitar, en els casos i formes prevists en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, mitjançant registre presencial, en les instal·lacions de la Fundació Calvià 2004 carrer Juliá Bujosa Sans Batle, num 1, Calvià o telemàticament enviant un correu al Delegat de Protecció de Dades de l’entitat a info@fundacioncalvia.com indicant en l’assumpte: Ref Protecció de Dades.

  10.8.- Si en l’exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. Amb caràcter previ i potestatiu, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en info@fundacioncalvia.com.

 • JURISDICCIÓ

  11.- JURISDICCIÓ

  Disposicions aplicables a esdeveniments celebrats a Espanya: Vostè accepta que el present Acord i exempció de responsabilitat es regirà per la legislació espanyola i se sotmet de manera irrevocable i incondicional a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals d’Espanya per a tots els assumptes relacionats amb aquest Acord i exempció de responsabilitat.

SERVEIS DE CARRERA

 • Samarreta commemorativa

 • Medalla finisher

 • Cronometratge amb Sportmaniacs

 • Pasta Party

 • Avituallaments en carrera

 • Serveis mèdics