Clàusula de responsabilitat - MaratonMagaluf

CLÀUSULA DE RESPONSABILITAT

Half Marathon Magaluf

 • CLÀUSULA DE RESPONSABILITAT

  El participant entén que competir en l’esdeveniment HALF MARATHON MAGALUF 2022 implica l’ús de zones públiques, carrers i altres infraestructures utilitzades per altres persones, vehicles de transport, etc. El participant és conscient dels perills que comporta l’activitat, entre d’altres: trànsit de vehicles, accions d’altres competidors, espectadors, personal de l’esdeveniment, infraestructures muntades, condicions climatològiques i el propi estat de salut físic i/o mental del participant. El participant assumeix que té les competències, l’entrenament i l’experiència suficients per participar de manera segura en l’esdeveniment.

  El participant certifica que es troba en bona forma física, que ha entrenat de manera suficient per superar la prova física i que no existeix prescripció mèdica que aconselli la no participació en l’esdeveniment.

  El participant es compromet a seguir les normes de l’esdeveniment i tot el que s’estableixi per part de l’organització, seguint les instruccions de l’equip d’organització, els jutges, els cossos de seguretat i d’emergències en l’esdeveniment i els voluntaris. L’incompliment de qualsevol de les normes pot comportar l’expulsió de l’esdeveniment i la desqualificació del participant (en qualsevol moment).

   

  En cas que l’esdeveniment sigui cancel·lat o suspès per qualsevol motiu, o que sobrevinguin al participant circumstàncies personals que li impedeixin participar o completar l’esdeveniment, aquest accepta que la tarifa d’inscripció no és reemborsable.

   

  Amb l’acceptació de l’entrada a l’esdeveniment, per la present el participant fa saber a marmessors, administradors, hereus, familiars, successors i cessionaris el següent:

   

  Per la present renuncii, alliber i descarrec de tota la responsabilitat per mort, discapacitat, danys personals, danys a la propietat, robatori de propietat i qualsevol altre risc previsible, reclam o acció de qualsevol tipus (inclosa negligència), sigui com sigui i ocorri el que ocorri, en qualsevol moment, des de, o en connexió amb, directament o indirectament, la meva participació en l’esdeveniment, a les següents persones o entitats: els organitzadors de l’esdeveniment, els funcionaris i el personal de l’esdeveniment, els gerents de les instal·lacions i/o propietaris, patrocinadors d’esdeveniments, voluntaris…

   

  Reconec que els organitzadors de l’esdeveniment es reserven el dret de modificar el circuit anunciat o l’hora d’inici (a la seva absoluta discreció).

  El participant atorga el seu consentiment per rebre qualsevol tractament mèdic que es consideri necessari en cas de lesió, accident o malaltia durant l’esdeveniment, i permet que aquesta informació es transmeti als organitzadors de l’esdeveniment o a tercers (segons el considerin necessari els organitzadors de l’esdeveniment).

   

  L’organització es compromet a proporcionar mesures de control destinades a prevenir possibles robatoris d’estris personals dels participants. En qualsevol cas, tots els participants eximeixen els organitzadors de l’esdeveniment de qualsevol responsabilitat respecte a danys, desgast, robatori, etc., de qualsevol equipament esportiu o possessions personals que els participants puguin portar i deixar abans, durant o després de l’esdeveniment en l’àrea de vestidors, així com qualsevol altra instal·lació o àrea proveïda pels organitzadors per a la celebració de l’esdeveniment o activitats relacionades. En participar en la competició, cada participant accepta indefectiblement el contingut d’aquesta clàusula.

 • CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, amb CIF G57253262 i domicili social situat al carrer de JULIÀ BUJOSA SANS, BATLE, 1 07184 CALVIA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar la vostra inscripció per participar en les proves esportives organitzades per l’entitat.

   

  En compliment de la normativa vigent, FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 us informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert. Addicionalment, FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 us informa que serà necessari el tractament de les vostres dades de salut.

  FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 us informa que procedirà a tractar les dades conforme a l’existència del vostre consentiment. Amb aquesta clàusula quedau informat que les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes les entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es puguin complir les finalitats esmentades amb anterioritat. FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 us informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@fundacioncalvia.com.

   

  Podreu dirigir-vos a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

 • CONSENTIMENT PER A USAR LA IMATGE

  D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, necessitam el vostre consentiment per utilitzar les imatges captades, en concret per:

  • Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en els mitjans de comunicació oficials i en els de les entitats col·laboradores de la gestió: pàgines web, xarxes socials, fullets, cartells, revistes, etc.
  • Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en altres mitjans de comunicació: pàgines web, xarxes socials, premsa escrita, televisió, etc.
  • Poder transferir les imatges, vídeos i resultats a altres entitats que gestionen o participen conjuntament en esdeveniments esportius organitzats per la Fundació Calvià.
  • Poder dur a terme accions publicitàries i de promoció de l’esdeveniment, promocionar esdeveniments futurs o productes o serveis associats a patrocinadors i col·laboradors en l’esdeveniment.
  • Per dur a terme la inscripció a l’esdeveniment HALF MARATHON MAGALUF (en qualsevol de les seves carreres) és necessària l’acceptació explícita per part del participant d’aquestes clàusules.
 • AVÍS LEGAL

  El participant accepta els termes i condicions d’ús, la clàusules de privacitat, d’ús de dades i imatges en els termes i condicions establerts anteriorment. El participant reconeix que els organitzadors de l’esdeveniment tenen l’absoluta discreció en l’adjudicació de premis, premis en diners o premis de tercers i complirà plenament i sense impugnació totes les decisions dels organitzadors de l’esdeveniment. El participant ha llegit tota la informació de seguretat de l’esdeveniment, les regles i condicions detallades en el formulari d’inscripció i accepta complir aquestes regles i condicions en tot moment.

SERVEIS DE CARRERA

 • Samarreta commemorativa

 • Medalla finisher

 • Cronometratge amb Sportmaniacs

 • Pasta Party

 • Avituallaments en carrera

 • Serveis mèdics